REGULAMIN ZAKUPÓW SERWISU

Definicje

Konsument – Użytkownik, będący osobą fizyczną dokonującą z Serwisem czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
Plik – niezapisany na nośniku materialnym Produkt oferowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Serwisu, w ramach świadczenia usług.
Produkt – publikacja Przewodnika Aukcje OZE 2018 oferowane przez GS Business Consulting and Management za pośrednictwem Serwisu.
RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Serwis – prowadzona przez Sprzedawcę platforma, umożliwiającą Użytkownikom wyposażonym w odpowiednie urządzenie do zapoznawania się z Produktami Sprzedającego, oraz zawieranie umów sprzedaży.
Sprzedawca – GS Business Consulting and Management, siedziba: Pilsudskiego 18/2, 70-460 Szczecin, NIP – 118-007-54-99, telefon: 668 606 094, e-mail: kontakt@aukcjeoze2018.pl
Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Serwisu.

I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Regulamin reguluje zasady i warunki korzystania z Serwisu przez Użytkowników, w szczególności warunki umowy sprzedaży Produktu.

2. Sprzedawca zobowiązany jest do:

a) umożliwienia Użytkownikowi złożenia zamówienia na Produkt i pobrania Produktu z Serwisu w postaci elektronicznej;
b) rozpatrywania reklamacji dotyczących realizacji procesu sprzedaży i pobrania Produktu z Serwisu;
c) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa.

3. Użytkownik zobowiązany jest do:

a) korzystania z Serwisu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie odpowiedniego oprogramowania lub urządzeń,
b) korzystania z Serwisu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami,
c) korzystania z Serwisu w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Użytkowników oraz dla Sprzedawcy, z poszanowaniem ich dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) i wszelkich przysługujących im praw,
d) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Serwisu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego.

4. Do korzystania z Serwisu konieczne jest dysponowania przez Użytkownika urządzeniem pozwalającym na dostęp do Internetu oraz oprogramowaniem umożliwiającym przeglądanie stron internetowych, akceptującym pliki typu cookies.

5. Produkt znajdujący się na stronie internetowej Serwisu jest własnością Sprzedawcy i jest chroniony na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym prawa autorskiego i praw pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1191, z późn. zm.) oraz prawa własności przemysłowej (– t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 776, z późn. zm.). Użytkownik zobowiązuje się do korzystania ze strony internetowej i zakupionego Produktu wyłącznie w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem oraz obowiązującymi przepisami prawa.

6. Niedozwolone jest powielanie, rozpowszechnianie, dystrybuowanie, kopiowanie, wypożyczanie, udostępnianie lub odtwarzanie publiczne (w tym udostępnianie w Internecie) i wykorzystywanie w sposób niedozwolony prawem treści Produktu w całości lub w części albo jakiekolwiek modyfikowanie Produktu, bez względu na cel i formę tych działań.

7. Składając zmówienie Produktu Użytkownik jednocześnie akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu, Polityki Prywatności oraz zobowiązuje się do przestrzegania ich postanowień.

II. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

1. W ramach prowadzonego Serwisu, Sprzedawca oferuje sprzedaż Produktu, po wcześniejszym dokonaniu zamówienia przez Użytkownika, poprzez jego złożenie, które jest możliwe 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

2. Użytkownik, po złożeniu zamówienia otrzyma na podany wcześniej adres e-mail wiadomość potwierdzającą jego status i treść wraz z pouczeniem, o ile Użytkownik jest Konsumentem, o przysługującym mu prawie odstąpienia od umowy oraz utracie tego prawa w związku ze złożonym przez Konsumenta żądaniem rozpoczęcia usługi przed upływem 14-dniowego terminu odstąpienia od umowy. Brak potwierdzenia złożenia zamówienia oznacza, że zamówienie nie zostanie przyjęte do realizacji. Serwis zastrzega sobie prawo do weryfikacji złożonego zamówienia oraz jego anulowania w przypadkach uzasadnionej wątpliwości co do jego rzetelności.

3. Podane w Serwisie ceny są wyrażone w polskich złotych i zawierają podatek VAT.

4. Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany ceny Produktu bez wcześniejszego uprzedzenia. Zmiana ceny Produktu nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.

5. Serwis zastrzega sobie również prawo do wycofania Produktu z oferty bez uprzedzenia.

6. Realizacja zamówień Produktu następuje natychmiast po zaksięgowaniu przez Serwis wpłaty.

7. Każda transakcja potwierdzana jest fakturą VAT wysyłaną do Użytkownika po złożeniu zamówienia w formie elektronicznej.

8. W zależności od rodzaju dokonanego zamówienia płatność za zamówiony Produkt może nastąpić kartą płatniczą lub e-przelewem na konto Sprzedawcy (za pośrednictwem DotPay albo PayPal).

9. Produkt udostępniany jest w postaci Pliku pobieranego przez Użytkownika po zaksięgowaniu płatności ceny przez Serwis poprzez przesłanie mu wiadomości email z odnośnikiem do strony internetowej, z której możliwe będzie pobranie Pliku.

III. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli Plik posiada wadę lub nastąpiły nieprawidłowości w procesie realizacji zamówienia Produktu.

2. Użytkownik może zgłaszać reklamacje drogą elektroniczną na adres: kontakt@aukcjeoze2018.pl z dopiskiem „reklamacja”. Zgłoszenie takie powinno zawierać opis reklamacji, dokument potwierdzający nabycie. Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni.

3. Reklamacje nie mogą dotyczyć treści merytorycznej Produktu.

IV. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 683, z późn. zm.) Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od daty objęcia Produktu w posiadanie przez Konsumenta. Składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument nie musi podawać przyczyny.

2. Oświadczenie od odstąpieniu od umowy Konsument może przesłać emailem na adres: kontakt@aukcjeoze2018.pl z dopiskiem „zwrot”. Zwrot następuje w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zwróconego przez Konsumenta produktu.

3. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy oraz ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

4. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w przypadku wyrażenia przez niego zgody na udostępnienie mu Pliku i Produktu przed upływem okresu na odstąpienie od umowy zakupu Produktu. Zgoda powyższa składana jest przez Konsumenta w momencie składania zamówienia na Produkt. Prawo do odstąpienia od umowy wygasa z chwilą rozpoczęcia pobierania Pliku.

V. DANE OSOBOWE I POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Administratorem Danych Osobowych Użytkownika jest Sprzedawca tj. GS Business Consulting and Management, siedziba: Pilsudskiego 18/2, 70-460 Szczecin, NIP – 118-007-54-99.

2. Użytkownik składając zamówienie w Serwisie wyraża zgodę na przetwarzanie swoi danych oraz podaje samodzielnie i dobrowolnie dane osobowe w zakresie: nazwa / imię i nazwisko, e-mail, telefon.

3. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednak konieczne do złożenia i realizacji zamówienia. Podstawą prawną przetwarzania przez Administratora jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), a w zakresie danych podanych fakultatywnie – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) .

4. Serwis przetwarza również dane Użytkowników:

a) w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
b) w celu potencjalnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na ochronie swoich praw.

5. Celem realizacji zamówienia Serwis może przekazać dane osobowe Użytkownika w zakresie imię i nazwisko, e-mail, telefon, podmiotom trzecim (np. platformy płatności internetowych) w celu niezbędnym do prawidłowej realizacji umowy.

6. Dane osobowe są chronione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. i aktami prawnymi, które są wydane w jego wykonaniu.

7. Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania ich ograniczenia lub usunięcia. Użytkownik ma ponadto prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz przeniesienia swoich danych. Jak również Użytkownik może w każdym czasie wycofać zgodę na dalsze przetwarzanie swoich danych osobowych. Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Użytkownik ma prawo wnieść skargę na przetwarzanie jego danych przez Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Serwis wykorzystuje technologię cookies, która nie służy pozyskiwaniu jakichkolwiek danych o osobach odwiedzających serwis ani śledzenia ich nawigacji. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies. Może to jednak spowodować pewne utrudnienia w korzystaniu z Serwisu. Szczegółowe zasady funkcjonowania cookies można znaleźć w naszej Polityce prywatności.

10. Administrator będzie przechowywać dane osobowe Użytkownika do czasu:

a) wycofania udzielonej przez Użytkownika zgody na przetwarzanie danych osobowych,
b) ustania uzasadnionego interesu Administratora (np. okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych),
c) wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych osoby której dane dotyczą,
d) w przypadku, gdy Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie zgody, okres przetwarzania trwa do momentu wycofania tej zgody przez Użytkownika;
e) nałożonego przez obowiązujące przepisy prawa.

11. Szczegóły ochrony danych Użytkownika znajdują się w Polityce prywatności.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Ustawy o prawach konsumenta, Kodeksu Cywilnego, Ustawie o prawach autorskich i prawach pokrewnych.

2. Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem jest prawo polskie. Wszelkie spory związane z realizacją umowy będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne.

3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie.